S L U Ž B Y

Činnost advokátní kanceláře spočívá v poskytování kompletních právních služeb fyzickým i právnickým osobám v oblasti soukromého, ale i veřejného práva.

S ohledem na charakter klientely advokátní kanceláře, která se kromě jednotlivých fyzických osob, obchodních společností, družstev rekrutuje i z oblasti státní správy a samosprávy, poskytuje advokátní kancelář právní služby zejména v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, rodinného, správního, pracovního, autorského, v řízení podle zákona o konkurzu a vyrovnání.

Kromě tzv. smluvního práva se kancelář specializuje i na zastupování klientů před soudy a správními orgány.

Činnost advokátní kanceláře je navíc zaměřena i na klientelu ze zahraničí a to zejména při poskytování právních služeb na území České republiky. Pro situace, kdy se právní vztah neřídí platným českým právem, advokátní kancelář zajišťuje účinnou právní pomoc prostřednictvím sítě spolupracujících zahraničních advokátů.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby rovněž v anglickém
jazyce a německém jazyce.
 
Absolvent Právnické fakulty UK v Praze

Člen ČAK: 1994

Od 1.1.1998 praktický výkon advokacie
Od 1.3.2004 samostatná advokátní kancelář

Specializace:

  • občanské právo
  • trestní právo
  • pracovní právo
  • ochrana osobnosti
  • obchodní právo


Kontaktní adresa: r.keller@seznam.cz


| P r o f i l | S l u ž b y | K o n t a k t |

   | E N | D E |